Ochrana osobních údajů

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na www.leitnerlaw.cz.

Níže naleznete informace o shromažďování vašich osobních údajů při používání této webové stránky.

Subjektem odpovědným za zpracování údajů je:
LeitnerLaw s.r.o., advokátní kancelář
IČ: 17203813
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň
+420 228 883 921
praha.office@leitnerleitner.com

Při shromažďování a zpracování vašich údajů striktně dodržujeme předpisy o ochraně osobních údajů. Níže popisujeme (1) opatření, která přijímáme k ochraně vašich osobních údajů, (2) typy osobních údajů, které shromažďujeme, a (3) účely, proč tyto osobní údaje shromažďu-jeme.

Zpracování osobních údajů se řídí účinnou legislativou, kterou jsou zejména obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických telekomunikacích, v platném znění.

I. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou shromažďovány a následně zpracovávány, po-kud je s námi dobrovolně sdílíte, například při registraci ke službě (např. newsletter, online žádost o zaměstnání) nebo pokud souhlasíte s používáním cookies.

V souladu s platnými předpisy na ochranu osobních údajů jsou veškeré osobní údaje primárně shromažďovány, zpracovávány a používány za účelem plnění služeb, které jste nám pověřili, a zpracování vašich dota-zů.

Jak získáváme vaše údaje?

 1. Informace, které poskytnete/sdílíte

V zásadě nejste povinni přímo poskytovat žádné osobní údaje při pou-žívání našich webových stránek. Pro určité služby, jako je přihlášení k odběru našeho zpravodaje nebo online žádost o zaměstnání, však po-třebujeme osobní údaje, jako je vaše celé jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa atd., abychom mohli tuto službu provádět (např. po-třebujeme vaši e-mailovou adresu, abychom vám mohli zasílat náš zpravodaj a personalizovat jej). Příslušné informace týkající se ochrany osobních údajů jsou k dispozici na stránce příslušné služby (viz bod V).

 1. Informace, které poskytujete/sdílíte pomocí našich služeb

Kromě toho jsou nám některé údaje zasílány automaticky z technických důvodů, jakmile navštívíte naše webové stránky. Pokaždé, když je naše webová stránka navštívena nebo je načten soubor, přístupové údaje o tomto procesu jsou uloženy v souborech protokolu. Patří mezi ně násle-dující:

 • webové stránky, ze kterých jste vstoupili na naši domovskou stránku;
 • IP adresa, kterou vám přidělil váš poskytovatel;
 • čas a datum přístupu;
 • objem přenesených dat;
 • název načteného souboru nebo stránky;
 • oznámení o úspěšném přístupu;
 • oznámení v případě neúspěšného přístupu a důvod chyby;
 • operační systém vašeho počítače a software prohlížeče.

Tyto údaje jsou nezbytné z technických důvodů. Umožňují vám prohlí-žet naše webové stránky a zajišťují stabilitu a bezpečnost.

II. Právní základ, doba uchovávání a příjemci údajů

Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je zejména:

 • váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) (např. zasílání newslet-terů, online žádostí o zaměstnání, cookies);
 • plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • dodržování zákonných povinností (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • ochrana našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) (zajištění stability a bezpečnosti webových stránek, ochrana právních nároků).

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu po dobu trvání celého obchodního vztahu a/nebo po dobu trvání jednotlivých služeb (např. newsletter) a dále v souladu se zákonnými předpisy o uchovává-ní údajů a dokumentačními povinnostmi a/nebo pokud máme oprávně-ný zájem na uchovávání, abychom se mohli bránit proti případným ná-rokům na odpovědnost.

Vaše údaje jsou předávány těm oddělením nebo zaměstnancům v rámci skupiny LeitnerLeitner, kteří je potřebují k plnění našich povinností a k ochraně našich oprávněných zájmů.

 • Vaše údaje jsou předávány těm oddělením nebo zaměstnancům v rámci LeitnerLaw s.r.o., advokátní kancelář, kteří je potřebují ke splnění našich povinností a k ochraně našich oprávněných zájmů.

Kromě toho předáváme vaše údaje zpracovatelům, které jsme pověřili a kteří je potřebují k plnění svých příslušných úkolů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni zacházet s Vašimi údaji důvěrně a zpracovávat je pouze v rámci poskytování služeb. Naši zpracovatelé se zavázali dodržovat platné předpisy o ochraně osobních údajů a podepsali smlouvy o zpracování v souladu s článkem 28 GDPR. Další informace o námi po-věřených zpracovatelích si můžete vyžádat od datenschutz@leitnerleitner.com. Například společnost poskytující softwarové služby, kterou jsme pověřili správou našich webových stránek, může v průběhu své činnosti získat přístup k vašim osobním údajům, pokud je to nezbytné pro poskytování jejích služeb.

III. Soubory cookie

Naše webové stránky používají takzvané cookies. Cookies jsou malé textové soubory používané k identifikaci uživatele a analýze vašeho po-užívání našich webových stránek. Takto vygenerovaná data jsou přene-sena na server poskytovatele a tam uložena. Obecně slouží ke zvýšení uživatelské přívětivosti, efektivity a bezpečnosti našich webových strá-nek. Soubory cookie také shromažďují statistiky o návštěvnosti webo-vých stránek a používají se pro obecnou navigaci. Nezpůsobují žádné škody.

Některé soubory cookie zůstávají uloženy ve vašem zařízení, dokud je nevymažete. Umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě.

Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušné-ho nastavení ve vašem prohlížeči. Přečtěte si pokyny výrobce prohlíže-če, abyste zjistili, jak to funguje podrobně. Pokud se rozhodnete zablo-kovat určité technické a /nebo funkční soubory cookie, může být funkč-nost našich webových stránek omezena.

Naše webové stránky také používají plugin sociálních médií LinkedIn. LinkedIn však od nás neobdrží žádné údaje, když navštívíte naše we-bové stránky.

Nezbytné

Nezbytné soubory cookie pomáhají učinit webovou stránku použitelnou tím, že umožňují základní funkce, jako je navigace na stránce a přístup k zabezpečeným oblastem webových stránek. Webové stránky nebudou bez těchto souborů cookie fungovat správně.

 • cookie_policy_accept
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží souhlas s výběrem souborů cookie.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_decline
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží odmítnutí vašeho výběru souborů cookie.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_settings
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží vaše předvolby souborů cookie.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_maps_accept
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží souhlas s používáním Map Google.
  • platnost: Relace
 • cookie_policy_youtube_accept
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz funkce: Uloží souhlas s po-užíváním YouTube.
  • platnost: Relace
 • PHPSESSID
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Zachová stavy uživatele pro všechny návštěvy stránky.
  • platnost: Relace

Funkční

Funkční soubory cookie umožňují webovým stránkám zapamatovat si již poskytnuté informace (například přehrávání videí) a poskytují uživateli vylepšené a personalizovanější funkce. Tyto soubory cookie shromažďu-jí anonymizované informace, nejsou schopny sledovat vaše akce na ji-ných webových stránkách.

 • cookie_policy_accept
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží souhlas s výběrem souborů cookie.
  • platnost: 90 dní
 • cookie_policy_settings
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží vaše předvolby souborů cookie.
  • platnost: 90 dní
 • cookie_policy_maps_accept
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží souhlas s používáním Map Google.
  • platnost: 90 dní

Marketing/Třetí strana

Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků we-bových stránek. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou cennější pro vydavatele a reklamní třetí strany.

 • cookie_policy_youtube_accept
  • poskytovatel: www.leitnerlaw.cz
  • funkce: Uloží souhlas s používáním YouTube.
  • platnost: 90 dní
 • _gcl_au
  • poskytovatel: Správce značek Google
  • funkce: Používá ji služba Google AdSense k experimentová-ní s efektivitou reklamy na webových stránkách, které vyu-žívají jejich služby.
  • platnost: 3 měsíce

IV. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy poskytovanou společností Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak používáte web. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google používá tyto in-formace naším jménem k vyhodnocení vašeho používání webových stránek, k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách a k po-skytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu provozovatelům webových stránek. Službu Go-ogle Analytics používáme pouze s aktivní anonymizací IP adres. To znamená, že Google zkracuje IP adresu uživatelů v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou smluvními stranami Do-hody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných pří-padech je IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkráce-na. Společnost Google nespojuje vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výbě-rem příslušného nastavení ve vašem prohlížeči; Vezměte však prosím na vědomí, že pokud tak učiníte, možná nebudete moci využívat všech-ny funkce této webové stránky. Můžete také zabránit společnosti Goo-gle ve shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvise-jících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) a ve zpracování těchto údajů stažením a instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení, který je k dispozici na adrese: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Používáme Google Analytics k analýze a pravidelnému zlepšování pou-žívání našich webových stránek. Další informace o smluvních podmín-kách společnosti Google a jejích zásadách ochrany osobních údajů naleznete na stránkách https://www.google.com/analytics/terms/us.html a https://policies.google.com/?hl=en.

V. Naše online služby

 1. Newsletter

Prostřednictvím této webové stránky se můžete přihlásit k odběru ne-wsletteru (nebo můžete použít například papírový formulář, který jste obdrželi na jedné z našich akcí). To vyžaduje vaši e-mailovou adresu, stejně jako vaše jméno nebo společnost pro účely personalizace. Vaše poštovní adresa je volitelná. Dále musíte uvést, že souhlasíte s tím, aby-chom vám newsletter zasílali („Souhlas“).

Naše webové stránky používají ověřování v uzavřené smyčce, když se přihlásíte k odběru našeho zpravodaje. Po registraci obdržíte e-mail s žádostí o potvrzení registrace. Bez vašeho potvrzení vám nemůžeme zasílat náš newsletter. Pokud si již nepřejete dostávat newsletter, stačí kliknout na odkaz pro odhlášení na konci každého newsletteru.

Svůj souhlas s odběrem newsletteru můžete kdykoli odvolat. Odvolání stačí zaslat na následující e-mailovou adresu: mailing.leitner@leitnerleitner.com (viz také bod VI).

Vaše údaje používáme pouze v souvislosti s vámi uděleným souhlasem. Při registraci k odběru newsletteru si můžete vybrat tematické oblasti, o kterých chcete dostávat informace.

Údaje, které poskytnete, jsou shromažďovány a zpracovávány výhrad-ně skupinou LeitnerLeitner a nejsou předávány žádným společnostem třetích stran.

Aniž jsou dotčeny jiné právní zásady, vaše údaje budou uchovávány, dokud neodvoláte svůj souhlas nebo nejpozději do doby, než se vaše kontaktní údaje stanou neplatnými.

 1. Online žádost o zaměstnání

Můžete se ucházet o práci, kterou inzerujeme na našich webových stránkách. K tomu potřebujeme následující informace: vaše jméno, da-tum narození, adresu, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailovou ad-resu a další dokumenty, které přiložíte ke své žádosti (např. životopis, motivační dopis, referenční dopisy, certifikáty). Informace, které po-skytnete, budou použity výhradně v rámci skupiny LeitnerLeitner ke zpracování vaší žádosti o zaměstnání.

Vyžadujeme váš souhlas se zpracováním vašich údajů, abychom mohli přijmout vaši online žádost o zaměstnání. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odvolání na adresu: mailing.leitner@leitnerlaw.eu (viz také bod VI).

Dokumenty, které nám zašlete pro účely žádosti o zaměstnání, budou uloženy do 31. prosince roku, ve kterém jste se ucházeli o zaměstnání. Pokud by existovaly zákonné promlčecí lhůty, které by toto datum pře-kročily, ponecháme vaši žádost do 31. prosince následujícího roku.

VI. Souhlas a právo na odvolání

Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, zpracu-jeme je až poté, co jste udělili svůj výslovný souhlas.

V zásadě nezpracováváme žádné údaje o nezletilých a není nám to do-voleno. Udělením souhlasu potvrzujete, že jste starší 14 let nebo že máte souhlas svého zákonného zástupce.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odvolání na adresu: mai-ling.leitner@leitnerlaw.eu. V případě odvolání souhlasu není dotčena zá-konnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

VII. Souhlas a právo na odvolání

Pokud je zpracování vašich údajů založeno na vašem souhlasu, budeme je zpracovávat pouze po udělení vašeho výslovného souhlasu.

V zásadě nezpracováváme žádné údaje nezletilých a není nám to dovo-leno. Udělením souhlasu potvrzujete, že je vám 14 let a více nebo že máte souhlas zákonného zástupce.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním odvolání na adresu: mai-ling@leitnerlaw.eu. V případě odvolání souhlasu není dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

VIII. Zabezpečení údajů

Bezpečnost vašich dat je naší nejvyšší prioritou. Z tohoto důvodu vyna-kládáme veškeré úsilí, abychom přijali veškerá nezbytná technická a organizační opatření, abychom zajistili, že zpracování údajů je bezpeč-né a že vaše osobní údaje jsou zpracovávány takovým způsobem, aby byly chráněny před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou nebo zničením nebo před přístupem neoprávněných třetích stran. Neustále zlepšujeme naše bezpečnostní opatření v souladu s technologickým vý-vojem.

IX. Vaše práva

V zásadě máte vždy právo být informováni, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na odvolání a právo vznést námitku. Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně údajů nebo že vaše práva na ochranu údajů byla jakýmkoli způsobem porušena, můžete podat stížnost dozorovému úřadu. V České republice se jedná o Úřad pro ochranu osobních údajů (Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, pos-ta@uoou.cz).

X. Informace a kontakt

Ponecháváte si kontrolu nad všemi osobními údaji, které s námi sdílíte. Na požádání vám rádi poskytneme písemné potvrzení, zda jsou u nás uloženy některé z vašich osobních údajů, a pokud ano, jaké. Můžete také požádat o vymazání vašich údajů, které jsou u nás uloženy, za předpokladu, že je nepotřebujeme pro plnění naší smlouvy s vámi, ne-bo jsme povinni je uchovávat z právních důvodů, nebo potřebujeme údaje, abychom se mohli bránit proti jakýmkoli nárokům na odpověd-nost.

Máte-li jakékoli dotazy nebo návrhy týkající se těchto zásad ochrany osobních údajů, zašlete prosím e-mail na adresu daten-schutz@leitnerlaw.eu nebo nám napište na adresu:

LeitnerLaw s.r.o., advokátní kancelář
Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 – Libeň